top of page

העסקה

חברת ג'וב פלייס מעסיקה מאות עובדים מרוצים בתחומים שונים בתעשייה

.אנו מספקים את שירותינו באמצעות אנשי שטח מקצועיים ומיומנים

ומתאימים לדרישות וציפיות הלקוח תוך מענה מהיר וקפדני.

אנו מאמינים כי אדם אשר מרוצה מחברתנו, הוא עובד מסור

ומשמש לנו כשגריר טוב בקרב לקוחתינו.העובד מועסק

על ידנו ולאחר שלושה עד שישה חודשים על- פי בחירת

הלקוח יוכל להיקלט בארגון.אנו דואגים לרווחת עובדינו

ופועלים בהתאם לחוקי העבודה לרבות תקנות והוראות השלטון,

הסכמים קיבוציים, צווי הרחבה ודרישות של משרד התעשייה

והמסחר.בנוסף, אנו מחוייבים מתוקף תפקידנו כהגדרתם בסעיף

17ג לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981:"

 

'דיוור ישיר' -

פניה אישית לאדם, בהתבסס על השתייכותו

לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר

של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר מידע.

 

'פניה' -

לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, בפקסימליה,

בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר.

 

'שירותי דיוור ישיר' -

מתן שירותי דיוור ישיר לאחרים בדרך של העברת רשימות,

מדבקות או נתונים בכל אמצעי שהוא."

*9255
bottom of page