top of page

השמה

ג'וב פלייס עוסקת בתחום השמת עובדים בדרג ביניים ובכירים

במגוון המקצועות במשק ומשקיעה משאבים רבים ושואפת

למצויינות, מקצועיות ושיפור מתמיד במתן מענה הן לצורכי

הלקוחות השונים והן למועמדים המחפשים משרה מתאימה עבורם. 

אנו מאתרים את המועמד הפוטנציאלי באמצעות יועצי

השמה בכירים מקצועיים ומוכשרים, מאבחנים ובודקים

את התאמתו לתפקיד ומגייסים אותו לשירותיך כך

שהעובד מועסק על ידיך ונקלט בארגונך מהיום הראשון.

 

מבחינתנו, השמה טובה מתחילה בהגדרה נכונה של

התפקיד הנדרש בחברה וממשיכה בסינון קפדני

ובגיוס המועמד המתאים ביותר לתפקיד ולחברה

ומסתיימת בקליטה ובליווי המועמד בתחילת דרכו

למיצוי הפוטנציאל המקצועי והאנושי של המועמד

לטובת החברה והעובד גם יחד.

 

אנו מציעים את שירותנו תוך ליווי המועמד לאורך

כל תהליך הקליטה וזאת במטרה להבטיח קליטה מהירה ואפקטיבית.

בנוסף, מתוקף אחריותנו כהגדרתם בסעיף 17ג

לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981:

 

'דיוור ישיר' -

פניה אישית לאדם, בהתבסס על השתייכותו לקבוצת אוכלוסין,

שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר מידע.


'פניה' -

לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, בפקסימליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר.


'שירותי דיוור ישיר' -

מתן שירותי דיוור ישיר לאחרים בדרך של העברת רשימות,

מדבקות או נתונים בכל אמצעי שהוא."

*9255
bottom of page